Analiza SWOT

COMUNA GREBĂNU

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 JUDEŢUL BUZĂU

CAPITOLUL 4 ANALIZA SWOT

Construieşte pe puncte tari Elimină punctele slabe Exploatează oportunităţile Îndepărtează ameninţările

4.1. SWOT-Metodologie de identificare a punctelor cheie

Analiza SWOT este o metodologie de analiză prin care se identifică punctele tari şi punctele slabe pe un anumit domeniu şi se pot examina oportunitaţile şi ameninţările unui proiect. Numele provine din limba engleză de la iniţialele cerinţelor:

Strengths – puncte tari Weaknesses – puncte slabe Opportunities – oportunităţi Threats – riscuri

Analiza SWOT se realizează din două perspective:

a)    O perspectivă strategică care urmăreşte viziunea cu privire la orientările viitoare, motivaţia (acceptarea, atitudinea politică, valorile sociale şi culturale) şi obiectivele (siguranţa locurilor de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor locale, etc.)

b)    O perspectivă calitativă care descrie punctele forte, slăbiciunile, oportunităţile şi ameninţările.

Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de dezvoltare a comunei în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine dezvoltarea regională se impune elaborarea strategiei de dezvoltare pentru perioada următoare, respectiv 2014-2020.

Analiza SWOT permite identificarea punctelor cheie şi a zonelor în care trebuie aduse îmbunătăţiri, în ce măsură şi în ce condiţii se poate îndeplini programul propus. Se vor identifica punctele tari şi punctele slabe, iar oportunităţile şi ameninţările rezultă în urma identificării acestora la nivelul comunei.

Punctele tari reprezintă acei factori care îi dau comunei un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate. Sunt acele valori sau competenţe distinctive cu caracteristici legate de localizarea comunei, pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte zone, ceea ce îi asigură un anumit avantaj şi îi conferă atractivitate faţă de alte localităţi.

Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori care creează obstacole în calea dezvoltării economico-sociale şi pot lua forme sociale, financiare, de infrastructură sau legislative.

Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare vizat. Sunt şanse oferite de mediul extern a căror anticipare permite stabilirea strategiei în scopul

exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi există, dar acestea trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor.

Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea să pună strategia de dezvoltare într-o poziţie de risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi dar care pot fi anticipaţi şi permit elaborarea unor planuri de urgenţă pentru prevenirea şi rezolvarea acestor probleme. Pornim în analiză cu întrebările cheie ,,unde suntem” şi ,,unde vrem să ajungem”, iar în final vom putea să urmărim dacă am ajuns unde ne-am propus, aplicând metode de lucru adecvate situaţiei prezente.

4.2. Domenii de analiză

Analiza SWOT s-a efectuat la fiecare dintre domeniile care fac obiectul analizei profilului socio-economic din capitolul anterior şi anume:

1.    Infrastructură de transport şi de utilităţi

2.    Amenajarea teritoriului

3.    Educaţie

4.    Economie

5.    Sănătate

6.    Dezvoltarea socială

7.    Mediu

8.    Cultură,sport şi agrement

9.    Turism

10.    Administraţia publică locală. Întărirea capacităţii administrative

4.3. Concluzii SWOT

Făcând analiza SWOT la fiecare dintre domeniile de la capitolul anterior, pentru comuna Grebănu rezultă următoarele concluzii:

Concluzii

SWOT

• Comună cu potenţial de dezvoltare ridicat pe domeniile: agricultură, infrastructură tehnico-edilitară, educaţie, turism, industrie

Strategii de orientare spre chimbar

Măsuri

• Dezvoltarea resurselor umane tinere din teritoriu prin acţiuni de informare şi profesionalizare, sprijinirea fermelor de subzistentă în efortul de a creşte volumul producţiei destinate comercializă-rii,valorificarea aşezării geografice, infrastructura, diminuarea rezistenţei la schimbare în rândul cetăţenilor, dezvoltarea IMM-urilor

potenţialului agricol, sprijinirea agriculturii, atragerea de fonduri nerambursabile, atragerea de specialişti, creşterea gradului de educaţie a populaţiei, crearea locurilor de muncă

>    În comuna Grebănu există potenţial de dezvoltare a unei agriculturi ecologice şi a creşterii valorii adăugate a produselor;

>    Tehnica agricolă slab dezvoltată;

>    Este necesară înfiinţarea de unităţi de prelucrare a produselor animaliere ( lapte, ouă, carne) a fructelor cultivate în livezi şi a celor de pădure, precum şi a prelucrării şi promovarea în scopul valorificării lor pe pieţele externe comunei;

>    Turismul este slab dezvoltat şi promovat, infrastructura turistică inexistentă, ceea ce împiedică potenţialii vizitatori să considere zona o destinaţie atractivă;

>    Serviciile medicale şi de asistenţă socială nu acoperă cerinţele şi necesităţile localnicilor;

>    Inexistenţa IMM-urilor are implicatii majore în faptul că resursele locale nu sunt exploatate sau puse în valoare;

>    Infrastructura serviciilor şi cea tehnico-utilitară este slab dezvoltată pe cele mai multe ramuri; Nu există în comună canalizare, staţie de tratare şi epurare, gaze);

>    Oferta educaţională limitată, populaţia manifestă rezistenţă la schimbare;

>    Infrastructura educaţională şi de sănătate slab dezvoltată; se impune modernizare, dotare, aducerea la standardele acqui-sului comunitar; forţa de muncă disponibilă dar neutilizată, în lipsa locurilor de muncă migrează către alte zone industrializate sau în străinătate.