VICEPRIMAR

 

 

 

Ioniţă Petre

Viceprimarul Comunei Grebănu

 

 

Apartenenţa politică: PSD

Nume:

IONIŢA

Prenume:

PETRE

Data naşterii:

26 mai 1958

Locul naşterii:

Com. Murgeşti, Jud. Buzău

Activitate profesională:

 

 

 

Studii:

1984 - 1998 - Tehnician (şef de birou) Fabrica de mobilă Rm. Sărat

1998 - 2012 - Inspector AJOFM Buzău

iulie 2012 - la zi - Viceprimar

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administraţie Publică

Stare civilă:

Căsătorit - 1 copil

Religia:

ORTODOXĂ

Telefon:

0743771541

Fax:

 

Web:

 

E-mail:

p_ionita2005@yahoo.com

Program audienţe:

 

 

   Declaraţii de avere şi interese

 

   Descarcă Adobe Acrobat Reader  Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001

 

 

  ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI

 

conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale

 

Art. 78. - (1) Consiliul local alege din rândul membrilor sai viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritatii consilierilor în functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.
(2) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor sau a primarului, prin hotarâre adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor în functie.
Art. 79. - Viceprimarul exercita atributiile ce îi sunt delegate de catre primar, în conditiile prevazute la art. 70.
Art. 80. - Mandatul viceprimarului înceteaza de drept în conditiile prevazute la art. 72, care se aplica în mod corespunzator. În acest caz consiliul local ia act de încetarea mandatului si alege un nou viceprimar.
Art. 81. - Viceprimarul poate fi suspendat din functie în conditiile prevazute la art. 77, care se aplica în mod corespunzator.
Art. 82. - (1) În caz de vacanta a functiei de primar, precum si în caz de suspendare din functie a acestuia atributiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor în functie.
(2) În situatia prevazuta la alin. (1) consiliul local poate delega prin hotarâre, din rândul membrilor sai, un consilier care va îndeplini temporar atributiile viceprimarului.
(3) În situatia în care sunt suspendati din functie, în acelasi timp, atât primarul, cât si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier care va îndeplini atât atributiile primarului, cât si pe cele ale viceprimarului, pâna la încetarea suspendarii.
(4) Daca devin vacante, în acelasi timp, atât functia de primar, cât si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicându-se pâna la alegerea unui nou primar. Prevederile art. 72 alin. (6) se aplica în mod corespunzator.