PROIECTE ŞI HOTĂRÂRI

 

 H.C.L. 2016

 

Nr.

hotărâre

Data

Conţinutul pe scurt al hotărârii

1.

8.01.2016

Privind aprobarea acoperirii  definitive a deficitului secţiunii de dezvoltate pe anul 2015 din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.2015

2.

29.01.2016

Privind încetarea de drept a mandatului unui consilier local–Stanciu Victor

3.

29.01.2016

Privind validarea mandatului unui consilier local – Băniciu Dănuţ

4.

29.01.2016

Privind aprobarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2016

5.

29.01.2016

Privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanţi

6.

29.01.2016

Privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local careva fi realizat în anul 2016 de către beneficiarii venitului minim garantat

7.

29.01.2016

Privind aprobarea „Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale”pe raza administrativ teritorială a comunei Grebănu

8.

25.02.2016

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Grebănu

9.

25.02.2016

Privind prelungirea unor contracte de închiriere

10.

25.02.2016

Privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu destinaţia de cabinet medical

11.

31.03.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2016

12.

31.03.2016

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015

13.

31.03.2016

Privind aprobarea înfiinţării serviciului public de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere precum şi a regulamentului aferent

14.

31.03.2016

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

15.

16.05.2016

Privind aprobarea utilizării în cursul anului 2016 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015

16.

23.06.2016

Privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilier local în Consiliul local al comunei Grebănu ale candidaţilor aleşi la 05 iunie 2016

17.

23.06.2016

Privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul local al comunei Grebănu

18.

23.03.2016

Privind constituirea Consiliului local al comunei Grebănu

19.

23.03.2016

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

20.

23.06.2016

Privind alegerea viceprimarului comunei Grebănu judeţul Buzău

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H.C.L. 2015

 

Numar

hotarare

Data

Conţinutul pe scurt al hotărârii

1.

30.01.2015

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

2.

30.01.2015

Privind înfiinţarea şi administrarea serviciului public de transport local

3.

30.01.2015

privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local,care va fi realizat în anul 2015 de către beneficiarii venitului minim garantat

4.

30.01.2015

Privind rectificarea definitivă a bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014

5.

30.01.2015

Privind primirea comunei Vadu Paşii în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „BUZĂU 2008” şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

6.

13.02.2015

Privind aprobarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015

7.

11.03.2015

Privind modificarea şi completarea hotărârii consiliului local al comunei Grebănu nr.45/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru comuna Grebănu

8.

30.04.2015

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

9.

30.04.2015

Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014

10.

28.05.2015

Privind aprobarea participării comunei Grebănu la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional”în vederea achiziţionării unui autoturism nou şi casarea celui aflat în dotare.

11.

28.05.2015

Privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrele I şi II ale anului 2014

12.

28.05.2015

Privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Grebănu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Grebănu

13.

25.06.2015

Privind aprobarea politicii tarifare actualizată de la 01.07.2015 pe aria de operare a Companiei de Apă SA Buzău

14.

25.06.2015

Privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 151 ha păşune aflată în proprietatea privată a comunei Grebănu

15.

25.06.2015

Privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru păşunile comunei Grebănu

16.

25.06.2015

Privind primirea comunei Săhăteni în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară „Buzău 2008”şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

17.

25.06.2015

Privind aprobarea utilizării în cursul anului 2015 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014

18.

25.06.2015

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă – Dumitrache Jenica

19

31.07.2015

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015

20

31.07.2015

Privind aprobarea creşterilor salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Grebănu

21

31.08.2015

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015

22

30.09.2015

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015

23

30.09.2015

Privind desemnarea reprezentantului consiliului local în Consiliul de administraţie al şcolii Grebănu

24

30.09.2015

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

25

15.10.2015

Privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grebănu pe anul 2016

26

24.11.2015

Privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Grebănu în domeniul privat al comunei Grebănu

27

24.11.2015

Privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „REABILITARE ŞI EXTINDERE SEDIU PRIMĂRIE”din comuna Grebănu

28

24.11.2015

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015

29

11.12.2015

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2015

30

11.12.2015

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

31

29.12.2015

Privind aprobarea prelungirii valabilităţii planului urbanistic general al comunei Grebănu şi al Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.16/18.06.1999

32

29.12.2015

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H.C.L. 2014

 

Nr.

Inregistrare

hotarare

Data

Conţinutul pe scurt al hotărârii

1.

30.01.2014 privind aprobarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014

2.

30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru şcoala gimnazială Grebănu,com. Grebănu , județul Buzău

3.

30.01.2014

privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de gospodărire comunala

4.

 

30.01.2014

privind emiterea acordului favorabil pentru obţinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti asupra terenului în suprafaţă de 1901,95 mp situat în comuna Grebănu , judeţul Buzău

5.

 

30.01.2014

privind atestarea apartenenţei  la domeniul public al comunei a unor reţele de distribuţie apă şi branşamente  şi  darea acestora în administrarea  S.C Compania de Apă S.A Buzău 

6.

 

30.01.2014

privind aprobarea preluării dreptului de administrare asupra amplasamentului obiectului de investiţii,,Modernizare drumuri de interes local,sat. Grebănu,comuna Grebănu , judeţul Buzău”

7.

 

27.02.2014

privind primirea comunei Costeşti  în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <<BUZAU 2008>> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

8.

 

27.02.2014

privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2013 de către beneficiarii venitului minim garantat

9.

 

27.02.2014

privind stabilirea unor masuri de organizare  si exploatare a pajiştilor permanente aflate în proprietatea privată a comunei Grebănu.

10.

27.02.2014

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2013

11.

27.02.2014

privind rectificarea definitivă a  bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2013

12.

31.03.2014

Cu privire la stabilirea tarifului/oră pentru închirierea buldoexcavatorului JCB 3 CX,proprietatea comunei Grebănu

13.

31.03.2014

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grebănu

14.

31.03.2014

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

15.

31.03.2014

Privind participarea comunei Grebănu,judeţul Buzău ca membru partener al ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ VALEA RÂMNICULUI

16.

21.05.2014

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014

17.

25.05.2014

Privind depunerea la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură a cererii de sprijin pentru suprafeţele de pajişti permanente

18.

30.06.2014

Privind aprobarea planului de pază al comunei Grebănu pe anul 2014

19.

30.06.2014

Privind însuşirea acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de achiziţii publice

20.

30.06.2014

Privind primirea comunei Amaru în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008” şi modificarea actului constitutiv şi Statutului  acesteia

21.

30.06.2014

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

22.

29.08.2014

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014

23.

29.08.2014

Privind aprobarea participării comunei Grebănu la cofinanţarea proiectului,,Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău pentru perioada 2014-2020

24.

29.08.2014

Privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grebănu

25.

29.08.2014

Privind delegarea serviciului Public de Salubrizare Menajeră al comunei Grebănu

26.

29.08.2014

Pentru aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare Menajeră al comunei Grebănu

27.

30.09.2014

Privind participarea UAT Grebănu,judeţul Buzău prin Consiliul Local al comunei Grebănu la accesarea măsurilor 19.1,19.2,19.3,19.4 din PNDR 2014-2020 ca membru partener al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Râmnicului

28.

30.09.2014

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Grebănu în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Grebănu

29.

30.09.2014

Privind înregistrarea Primăriei comunei Grebănu în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

30.

30.09.2014

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

31.

31.10.2014

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014

32.

 31.10.2014

Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-financiari-forma revizuită 2,pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău

33.

31.10.2014

Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Grebănu 2014-2020

34.

31.10.2014

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grebănu

35.

31.10.2014

Privind desemnarea unui înlocuitor al reprezentantului consiliului local Grebănu în adunarea Generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Buzău 2008”

36.

31.10.2014

Privind primirea comunei Gura Teghii în calitate de membru asociat la Asociaţia De Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008” şi modificarea actului constitutiv şi statutului acesteia.

37.

28.11.2014

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2014

38.

12.12.2014

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2014

39.

29.12.2014

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Grebănu pe anul 2014

 

 

BUGET 2013 partea I

BUGET 2013 partea a II-a

BUGET 2013 partea a III-a

 

H.C.L. 2013

 

Nr.

Inregistrare

hotarare

Data

Conţinutul pe scurt al hotărârii

1.

28.01.2013

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu data de 1 ianuarie 2013 pentru comuna Grebănu

2.

28.01.2013

privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2013 de către beneficiarii venitului minim garantat

3.

28.01.2013

privind primirea comunei Calvini în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,BUZAU 2008” şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

4.

28.01.2013

privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al  comunei Grebănu si al Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Grebănu nr.42/ 16.12.1999.

5.

28.01.2013

privind reorganizarea rețelei școlare în comuna Grebănu , județul Buzău

6.

28.02.2013

privind primirea comunei Puieşti  în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <<BUZAU 2008>> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

7.

28.02.2013

privind primirea comunei Murgeşti  în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <<BUZAU 2008>> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

8.

28.03.2013

Privind depunerea la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură a cererii de sprijin pentru suprafeţele de pajişti permanente

9.

28.03.2013

Privind aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

10.

28.03.2013

Privind aprobarea Regulamentului de gospodărire a comunei Grebănu

11.

28.03.2013

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

12.

08.04.2013

privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ,CONSTRUIRE PUNCT DE CONEXIUNE, AMPLASARE LES 20 KV PENTRU LEGĂTURA LA S.N.T.E,ÎMPREJMUIRE TEREN ÎN COMUNA GREBĂNU ,JUDEŢUL BUZĂU

13.

08.04.2013

privind aprobarea burselor şcolare pentru elevii din Şcoala Gimnazială Grebănu şi unităţile subordonate

14.

08.04.2013

privind aprobarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2013

15.

08.04.2013

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru şcoala gimnazială Grebănu,com. Grebănu , județul Buzău

16.

08.04.2013

privind primirea comunei Mânzăleşti  în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <<BUZAU 2008>> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

17.

08.04.2013

privind primirea comunei Vintilă Vodă  în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <<BUZAU 2008>> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

18.

29.04.2013

Privind completarea regulamentului de organizare  şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

19.

29.04.2013

Privind schimbarea din funcţie a viceprimarului comunei Grebănu

20.

29.04.2013

privind alegerea viceprimarului comunei Grebănu , judeţul Buzău

21.

08.05.2013

Privind încetarea mandatului de viceprimar al comunei Grebănu al domnului Robe Ion ca urmare a demisiei sale din această funcţie

22.

08.05.2013

Privind alegerea viceprimarului comunei Grebănu,judeţul Buzău

23.

27.06.2013

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al comunei Grebănu.

24.

27.06.2013

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

25.

30.07.2013

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al comunei Grebănu.

26.

30.07.2013

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2012

27.

30.07.2013

privind primirea comunei Lopatari  în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <<BUZAU 2008>> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

28.

29.08.2013

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Grebănu

29.

29.08.2013

Privind primirea comunei Slobozia Bradului în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

30.

29.08.2013

Privind primirea comunei Racoviţa în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

31.

29.08.2013

Privind primirea comunei Galbenu în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

32.

29.08.2013

Privind primirea comunei Murgeşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

33.

30.09.2013

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2013

34.

30.09.2013

privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Grebănu in vederea instalării, întreţinerii,înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura,precum si masurile privind construirea de reţelele de comunicaţii electronice "

35.

30.09.2012

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

36.

31.10.2013

privind primirea comunei Săruleşti  în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <<BUZAU 2008>> şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

37.

31.10.2013

Privind primirea comunei Sihlea în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

38.

31.10.2013

Privind primirea comunei Obrejiţa în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

39.

31.10.2013

Privind primirea comunei Ciorăşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

40.

31.10.2013

Privind primirea comunei Bordeşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

41.

31.10.2013

Privind primirea comunei Balta Albă în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

42.

28.11.2013

privind aprobarea Studiului de fezabilitate (formă revizuită), indicatorii tehnico-economici, Planul anual de evoluţie a tarifelor şi Documentul de poziţie aferent proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”      

43.

28.11.2013

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2013

44.

28.11.2013

Privind  desemnarea reprezentatului Consiliul Local al comunei Grebănu in Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale Grebănu .

45.

28.11.2013

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu data de 1 ianuarie 2014 pentru comuna Grebănu

46.

30.12.2013

Privind primirea comunei Tâmboieşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS şi modificarea Actului constitutive şi Statutului acesteia

47.

30.12.2013

privind aprobarea aderarii comunei GREBANU, judetul Buzau la Parteneriatul public-privat de Dezvoltare Subregionala denumit Asociajia (GAL) Dealurile Ramnicului

48.

30.12.2013

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

H.C.L. 2012

 

Nr.

Inregistrare

hotarare

Data

Conţinutul pe scurt al hotărârii

1.

31.01.2012

privind aprobarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2012

2.

31.01.2012

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii cu clasele I-VIII Grebănu,com.Grebănu , judeţul Buzău

3.

29.02.2012

privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2012 de către beneficiarii venitului minim garantat

4.

29.02.2012

privind reorganizarea reţelei şcolare în comuna Grebănu,judeţul Buzău

5.

29.02.2012

privind aprobarea planului de pază al comunei Grebănu pe anul 2012

6.

30.03.2012

Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2011

7.

30.03.2012

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2012

8.

30.03.2012

Privind participarea comunei Grebănu,judeţul Buzău la înfiinţarea ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ,,SLAM RÂMNIC,, ,împreună cu Instituţia Prefectului-Judeţul Buzău

9.

30.03.2012

Privind depunerea la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură a cererii de sprijin pentru suprafeţele de pajişti permanente

10.

30.03.2012

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al comunei Grebănu

11.

24.04.2012

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebanu pe anul 2012

12.

24.04.2012

Privind aprobarea preluării în administrare de către Ministerul dezvoltării Regionale şi Turismului a obiectivului  Modernizare drumuri de interes local din Grebănu, Comuna Grebănu-,judeţul Buzău pe lungimea de 4901 ml si a terenurilor aferente acestora,situate în comuna Grebănu,judeţul Buzău,din domeniul public al UAT,pe perioada realizării proiectului prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

13.

29.05.2012

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2012

14.

22.06.2012

Privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilier local al comunei Grebănu

15.

22.06.2012

Privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în consiliul local al comunei Grebănu

16.

22.06.2012

Privind constituirea consiliului local al comunei Grebănu

17.

22.06.2012

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

18.

03.07.2012

Privind alegerea viceprimarului comunei grebănu,judeţul Buzău

19.

03.07.2012

Privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Grebănu,judeţul Buzău,pe principalele domenii de activitate

20.

31.08.2012

Privind rectificarea bugetului local

21.

31.08.2012

Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local al comunei Grebănu

22.

31.08.2012

Privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local,,ATRAS,,

23.

27.09.2012

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

24.

27.09.2012

Privind desemnarea unor consilieri localiîn vederea participării la adunările ce au ca scop alegerea delegaţilor săteşti din satele Livada Mică şi Zăplazi

25.

27.09.2012

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Grebănu în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Grebănu

26

31.10.2012

privind primirea comunei Beceni în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,BUZAU 2008” şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia

27

22.11.2012

Privind rectificarea bugetului local al comunei Grebănu pe anul 2013

28

 

Privind aderarea comunei Grebănu la Asociaţia comunelor din România

29

27.12.2012

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Grebănu

30

27.12.2012

Privind însuşirea acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

31

27.12.2012

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă